Przepraszamy, wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. Aby w pełni korzystać z naszej strony internetowej i jej funkcji, prosimy o włączenie JavaScript i odświeżenie strony.
page preview

Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) zostały ostatnio zaktualizowane 12 stycznia 2023 roku.

1. Konto

W celu wykonywania większości działań na naszej platformie potrzebne jest konto. Użytkownik musi przechowywać hasło w bezpiecznym miejscu, ponieważ ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z kontem. Jeśli użytkownik podejrzewa, że ktoś inny używa jego konta, powinien zgłosić to do zespołu pomocy technicznej. Aby korzystać z MagicTM, użytkownik musi osiągnąć wiek, w którym ma prawo korzystać z usług online w danym kraju.

Konto jest potrzebne do większości działań na naszej platformie, w tym do zakupu i uzyskania dostępu do treści lub do publikowania treści. Podczas konfiguracji i prowadzenia konta użytkownik musi stale zapewniać dokładne i kompletne informacje, w tym prawidłowy adres e-mail. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto i wszystko, co się na nim dzieje, w tym za wszelkie szkody (wobec MagicTM lub innych osób) spowodowane przez osobę korzystającą z konta użytkownika bez pozwolenia. Oznacza to, że użytkownik musi chronić swoje hasło. Użytkownik nie może przekazywać swojego konta innej osobie ani korzystać z konta innej osoby. W przypadku skontaktowania się z nami w celu uzyskania dostępu do konta, udzielimy go jedynie po uzyskaniu od użytkownika informacji pozwalających nam zweryfikować, że jest on faktycznie właścicielem konta. W razie śmierci użytkownika, jego konto zostanie zamknięte.

Użytkownikowi nie wolno udostępniać danych do logowania na konto innym osobom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się z jego kontem. Gdy użytkownik dowie się, że ktoś inny może korzystać z jego konta bez jego zgody (lub jeśli podejrzewa inne naruszenie bezpieczeństwa), musi powiadomić nas o tym niezwłocznie, kontaktując się z zespołem pomocy technicznej. Możemy zwrócić się o podanie niektórych danych, aby potwierdzić, że użytkownik jest właścicielem konta.

Aby utworzyć konto na MagicTM i korzystać z Usług, użytkownicy muszą być w wieku umożliwiającym korzystanie z usług online w swoim kraju (np. w USA jest to 13 lat, a w Irlandii 16). Osoby poniżej wieku wymaganego do korzystania z usług online w danym kraju nie mogą założyć konta MagicTM. Jeżeli odkryjemy, że konto zostało założone z naruszeniem tych zasad, zamkniemy je.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z naszych Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub odebrania użytkownikowi dostępu do Usług z lub bez powiadomienia.

2. Prawa i własność

Po zapisaniu się na kurs lub dostępie do innych treści, użytkownik otrzyma od nas licencję na przeglądanie ich wyłącznie w Usługach MagicTM. Nie wolno próbować przenosić lub ponownie sprzedawać treści w żaden sposób. W zasadzie udzielamy dożywotniej licencji na dostęp do treści, z wyjątkiem sytuacji, w których musimy wyłączyć kurs z powodów prawnych, związanych z zasadami.

Uczestnik, który zapisze się na kurs lub skorzysta z treści, niezależnie od tego, czy są one bezpłatne czy płatne, otrzyma od MagicTM licencję na przeglądanie treści za pośrednictwem platformy i Usług MagicTM. MagicTM jest licencjodawcą treści. Treści są licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza licencja nie daje żadnych praw do dalszej odsprzedaży treści w żaden sposób (w tym poprzez udostępnianie informacji o koncie nabywcy lub bezprawne pobieranie treści i udostępnianie ich na stronie z torrentami)

W sensie prawnym MagicTM udziela użytkownikowi (jako uczestnikowi kursu) ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i przeglądanie treści, za które uiszczono wszystkie wymagane opłaty, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i edukacyjnych za pośrednictwem Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z poszczególnymi treściami lub funkcjami naszych Usług. Inne sposoby korzystania są wyraźnie zabronione. Użytkownik nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać treści, chyba że otrzyma wyraźną, pisemną zgodę w umowie podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela MagicTM. Odnosi się to również do treści, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dowolnego z naszych API.

Ogólnie udzielamy licencji na dożywotni dostęp uczestnikom, którzy zapiszą się na kurs lub dostęp do treści. Zastrzegamy sobie jednak prawo do cofnięcia każdej licencji na dostęp i korzystanie z dowolnych treści w dowolnym momencie, jeśli podejmiemy decyzję lub będziemy zobowiązani do zablokowania dostępu do treści z powodów prawnych lub związanych z naszymi zasadami, na przykład jeśli kurs, na który użytkownik się zapisał, lub inne treści są przedmiotem roszczenia z tytułu praw autorskich lub jeśli stwierdzimy, że naruszają nasze Wytyczne dotyczące zaufania i bezpieczeństwa. Omawiana licencja na dożywotni dostęp nie ma zastosowania do dodatkowych funkcji i usług związanych z kursem lub innymi treściami, z których korzystasz. Na przykład instruktorzy mogą w dowolnym momencie podjąć decyzję o zaprzestaniu udzielania pomocy w zakresie nauczania lub odpowiadaniu na pytania związane z treściami. Podsumowując, dostęp dożywotni dotyczy treści kursu, a nie pomocy instruktora.

3. Zasady dotyczące treści i zachowania

Z usługą MagicTM można korzystać tylko w celach zgodnych z prawem. Użytkownik odpowiada za wszelkie treści, które umieszcza na platformie. Wszystkie przesyłane recenzje, pytania, posty, kursy i inne treści muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi zaufania i bezpieczeństwa, a także z prawem oraz prawami własności intelektualnej innych osób. W przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń możemy zablokować konto użytkownika. Jeśli użytkownik uważa, że ktoś narusza jego prawa autorskie na naszej platformie, powinien nas o tym poinformować.

Użytkownik nie może korzystać z usług ani tworzyć konta w celach niezgodnych z prawem. Zachowanie użytkownika na platformie MagicTM musi być zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za znajomość obowiązujących go przepisów.

Uczestnicy kursu w ramach usługi mają możliwość zadawania pytań instruktorowi kursu lub innych treści, na które są zapisani, oraz opublikowania recenzji dotyczących tych treści. W przypadku niektórych treści instruktor może umożliwić użytkownikowi przesyłanie treści w ramach "pracy domowej" lub testów. Można publikować lub przesyłać wyłącznie własne treści.

Instruktor może wysyłać treści do publikacji na platformie oraz komunikować się z uczestnikami, którzy zapisali się na kursy lub inne treści. W obu przypadkach należy przestrzegać przepisów i szanować prawa innych: nie można publikować kursów, pytań, odpowiedzi, recenzji ani innych treści, które naruszają lokalne lub krajowe przepisy prawa lub regulacje danego kraju. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści i działania, które publikuje lub podejmuje za pośrednictwem platformy i usług, oraz za ich konsekwencje.

Instruktor może wysyłać treści do publikacji na platformie oraz komunikować się z uczestnikami, którzy zapisali się na kursy lub inne treści. W obu przypadkach należy przestrzegać przepisów i szanować prawa innych: nie można publikować kursów, pytań, odpowiedzi, recenzji ani innych treści, które naruszają lokalne lub krajowe przepisy prawa lub regulacje danego kraju. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie kursy, treści i działania, które publikuje lub podejmuje za pośrednictwem platformy i usług, oraz za ich konsekwencje. Przed przesłaniem treści do publikacji na platformie MagicTM należy mieć pewność co do znajomości wszystkich ograniczeń dotyczących praw autorskich określonych w warunkach instruktora.

Jeśli zostaniemy poinformowani, że kurs lub treść użytkownika narusza prawo lub prawa innych osób (na przykład, jeśli okaże się, że narusza prawa własności intelektualnej lub prawa do wizerunku innych osób lub dotyczy nielegalnej działalności), jeśli dowiemy się, że treść lub zachowanie użytkownika narusza wytyczne dotyczące zaufania i bezpieczeństwa lub uznamy, że treść lub zachowanie użytkownika jest niezgodne z prawem, nieodpowiednie lub niewłaściwe (na przykład, jeśli użytkownik podszywa się pod kogoś innego), możemy usunąć treści użytkownika z platformy. MagicTM przestrzega praw autorskich. Więcej informacji można znaleźć w polityce w zakresie ochrony własności intelektualnej.

MagicTM ma swobodę w egzekwowaniu niniejszych warunków oraz wytycznych dotyczących zaufania i bezpieczeństwa. Możemy ograniczyć lub cofnąć pozwolenie na korzystanie z naszej platformy i usług lub zablokować konto w dowolnym momencie, podając lub bez podawania powodu, z powiadomieniem lub bez, jeśli użytkownik naruszy te warunki, nie uiści należnych opłat w wymaganym terminie, za nieuczciwe wnioski o zwrot, na żądanie organów ścigania lub organów rządowych, w przypadku braku aktywności przez dłuższy okres, w przypadku nieoczekiwanych problemów technicznych lub innych, jeśli podejrzewamy, że użytkownik prowadzi nieuczciwe lub nielegalne działania, lub z dowolnego innego powodu, według własnego uznania. Po takim cofnięciu pozwolenia możemy usunąć konto i treści, a także uniemożliwić dostęp do platformy i korzystanie z naszych usług w przyszłości. Treści użytkownika mogą być nadal dostępne na platformach, nawet jeśli jego konto zostało anulowane lub zawieszone. Użytkownik akceptuje fakt, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za zamknięcie konta, usunięcie treści lub zablokowanie dostępu do naszych platform i usług.

Jeśli użytkownik opublikuje treści, które naruszają prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych innych osób, należy nas o tym poinformować.

4. Prawo MagicTM do publikowanych treści

Użytkownik pozostaje właścicielem treści opublikowanych na naszej platformie, w tym kursów. My jako MagicTM mamy prawo do udostępniania tych treści innym osobom za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do promocji poprzez reklamę na innych stronach internetowych.

Użytkownik zachowuje prawa własności do treści, które publikuje na naszej platformie, w tym do kursów. Daje nam jednak prawo do udostępniania tych treści innym osobom poprzez różne media, w tym do reklamowania ich na innych stronach internetowych. Poprzez publikowanie treści, takich jak komentarze, pytania, recenzje i sugestie dotyczące nowych funkcji i usprawnień, użytkownik udziela nam również prawa do wykorzystywania, dystrybuowania i promowania tych treści na dowolnych platformach i w dowolnych mediach oraz do dokonywania zmian i poprawek. Jednak użytkownik nie traci praw własności do swoich treści. Jeśli użytkownik jest instruktorem, powinien upewnić się, że rozumie warunki udzielania licencji na treści opisane w Warunkach instruktora.

W języku prawnym, poprzez przesyłanie lub umieszczanie treści na platformach lub za ich pośrednictwem, użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie treści (w tym imienia i nazwiska oraz wizerunku) we wszystkich mediach lub metodach dystrybucji (istniejących obecnie lub w przyszłości). Obejmuje to udostępnianie treści innym firmom, organizacjom lub osobom fizycznym, które współpracują z MagicTM w celu tworzenia konsorcjów, emisji, rozpowszechniania lub publikowania treści w innych mediach, a także wykorzystywania treści użytkownika do celów marketingowych. Użytkownik również rezygnuje z prawa do prywatności i praw do rozpowszechniania wizerunku oraz innych praw o podobnym zastosowaniu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie konieczne prawa do udzielenia nam licencji na korzystanie z treści przesłanych przez niego. Użytkownik wyraża również zgodę na takie wykorzystanie treści bez wypłaty wynagrodzenia.

5. Korzystanie z platformy na własne ryzyko

Każdy może korzystać z MagicTM do tworzenia i publikowania treści. Umożliwiamy instruktorom i uczestnikom interakcję podczas procesu nauczania i uczenia się. Podobnie jak w przypadku innych platform, na których różne osoby mogą publikować treści i wchodzić w interakcje, mogą wystąpić problemy. Korzystanie z MagicTM odbywa się na własne ryzyko.

Model naszego rynku uniemożliwia nam recenzowanie lub edytowanie treści ze względu na kwestie prawne i nie możemy weryfikować legalności treści. Nie sprawujemy żadnej kontroli redakcyjnej nad treściami dostępnymi na platformie, dlatego nie gwarantujemy w żaden sposób wiarygodności, ważności, dokładności ani prawdziwości treści. Po uzyskaniu dostępu do treści, użytkownik korzysta z informacji przedstawionych przez instruktora na własne ryzyko.

Korzystając z usług, użytkownik może być narażony na treści, które może uznać za obraźliwe, nieodpowiednie lub niewłaściwe. MagicTM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieudostępnianie takich treści ani za udostępnienie dostępu lub zapisanie się na kurs lub inne treści, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Dotyczy to również wszelkich treści dotyczących zdrowia, dobrego samopoczucia i ćwiczeń fizycznych. Użytkownik zdaje sobie sprawę z nieodłącznego ryzyka i zagrożeń związanych z wysiłkiem fizycznym podczas korzystania z takich treści, a podejmując decyzję o uzyskaniu do nich dostępu, dobrowolnie podejmuje takie ryzyko, w tym ryzyko choroby, obrażeń ciała, niepełnosprawności lub śmierci. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje podjęte przed uzyskaniem dostępu do treści, w czasie i po zakończeniu korzystania z nich.

Podczas bezpośredniego kontaktu z uczestnikiem kursu lub instruktorem należy zachować ostrożność przy udostępnianiu informacji osobowych. Chociaż ograniczamy rodzaje informacji, o jakie instruktorzy mogą prosić uczestników kursów, to nie kontrolujemy sposobu, w jaki uczestnicy kursów i instruktorzy postępują z informacjami, które uzyskują od innych użytkowników na platformie. W celu własnego bezpieczeństwa użytkownik nie powinien udostępniać swojego adresu e-mail ani innych danych osobowych.

Nie zatrudniamy instruktorów ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek interakcje pomiędzy instruktorami a uczestnikami kursów. Nie ponosimy odpowiedzialności za spory, roszczenia, straty, obrażenia lub szkody dowolnego rodzaju, które mogą wyniknąć z postępowania instruktorów lub uczestników kursów lub być z nimi związane.

Podczas korzystania z naszych usług użytkownikowi mogą być wyświetlane linki do innych stron internetowych, których nie jesteśmy właścicielami ani nad nimi nie sprawujemy kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub inne aspekty stron internetowych podmiotów zewnętrznych, w tym za gromadzenie przez nie informacji o użytkowniku. Należy zapoznać się z ich regulaminem i polityką prywatności.

6. Prawa MagicTM

Jesteśmy właścicielem platformy i usług MagicTM, w tym strony internetowej, obecnych lub przyszłych aplikacji i usług, a także logo, API, kodu i treści tworzonych przez naszych pracowników. Nie można manipulować nimi ani używać ich bez naszego upoważnienia.

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w platformach i usługach MagicTM, w tym w naszej witrynie internetowej, obecnych lub przyszłych aplikacjach, interfejsach API, bazach danych oraz treściach, które nasi pracownicy lub partnerzy przesyłają lub dostarczają za pośrednictwem usług (z wyłączeniem treści dostarczonych przez instruktorów i uczestników kursów) są i pozostaną wyłączną własnością MagicTM i jej licencjodawców. Nasze platformy i usługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami Unii Europejskiej i innych krajów. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania nazwy MagicTM ani żadnego ze znaków towarowych, logo, nazw domen i innych wyróżniających cech marki MagicTM. Wszelkie uwagi, komentarze lub sugestie, które użytkownik może przekazać w odniesieniu do MagicTM lub usług, są całkowicie dobrowolne i będziemy mogli je wykorzystać w sposób, który uznamy za stosowny, bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika.

Podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z platformy MagicTM lub Usług użytkownik nie może wykonywać żadnych z następujących czynności:

  • uzyskać dostęp, manipulować, korzystać z niepublicznych obszarów platformy (w tym magazynów treści), systemów komputerowych MagicTM lub systemów przekazu technicznego dostawców usług MagicTM;

  • wyłączać, zakłócać lub próbować obejść którekolwiek z funkcji platform związanych z bezpieczeństwem, sondować, skanować lub testować zabezpieczenia dowolnego z naszych systemów.

  • Nie wolno kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób próbować odkrywać kodu źródłowego lub treści na platformie lub w Usługach MagicTM;

  • Nie wolno uzyskiwać dostępu, przeszukiwać lub próbować uzyskać dostęp lub przeszukiwać naszą platformę w żaden inny sposób (za pomocą automatycznych lub innych środków) niż za pomocą aktualnie dostępnych funkcji wyszukiwania dostępnych na naszej stronie internetowej, w naszych aplikacjach mobilnych lub przy użyciu API (i tylko zgodnie z tymi warunkami API); scrapować, używać robotów lub innych automatycznych środków do uzyskiwania dostępu do Usług;

  • W żadnym wypadku nie wolno korzystać z Usług w celu wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji identyfikujących źródło (np. wysyłanie wiadomości e-mail fałszywie pojawiających się jako MagicTM), ingerować w dostęp jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci lub zakłócać go (lub podejmować takie próby), w tym w szczególności, wysyłać wirusy, przeciążać, stosować floodingu, rozsyłać spamu lub zalewać pocztą platformy lub usług, lub w inny sposób zakłócać lub obciążać Usługi.

7. Różne warunki prawne

7.1 Wiążąca umowa

Użytkownik potwierdza, że poprzez rejestrację, uzyskanie dostępu lub korzystanie z naszych Usług zgadza się na zawarcie prawnie wiążącej umowy z MagicTM. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych Warunków, nie powinien rejestrować się, uzyskiwać dostępu ani w inny sposób korzystać z naszych Usług.

Jeśli użytkownik jest instruktorem akceptującym niniejsze Warunki i korzystającym z naszych Usług w imieniu firmy, organizacji, rządu lub innej osoby prawnej, oświadcza i gwarantuje, że jest do tego upoważniony.

Wszelkie wersje Warunków w języku innym niż polski są udostępniane jedynie dla wygody, zaś użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wszelkich rozbieżności nadrzędne znaczenie będzie miała wersja w języku polskim.

Niniejsze Warunki (w tym wszelkie umowy i zasady powiązane z nimi) stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a nami (w tym, jeśli użytkownik jest instruktorem, Warunki instruktora).

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązujących przepisów prawa, wówczas postanowienie to zostanie zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostałe zapisy niniejszych Warunków pozostaną w mocy.

Nawet jeśli spóźnimy się z wykorzystaniem naszych praw lub nie skorzystamy z nich w jednym przypadku, nie oznacza to, że zrzekamy się praw wynikających z niniejszych Warunków i możemy podjąć decyzję o ich egzekwowaniu w przyszłości. Jeśli zdecydujemy się zrzec się naszych praw w konkretnym przypadku, nie znaczy to, że zrezygnujemy z praw ogólnie lub w przyszłości.

7.2 Wyłączenie odpowiedzialności

Może się zdarzyć, że nasza platforma zostanie wyłączona z powodu planowanej konserwacji lub z powodu awarii na stronie. Może się zdarzyć, że jeden z naszych instruktorów złoży w treściach fałszywe oświadczenia. Może się również zdarzyć, że wystąpią problemy z bezpieczeństwem. To są tylko przykłady. Użytkownik akceptuje fakt, że nie będzie miał możliwości odwołania się do nas w żadnym z tego typu przypadków, w których sprawy nie będą przebiegały prawidłowo. W języku prawnym, Usługi i ich treści są dostarczane w stanie, w jakim się obecnie znajdują i w jakim są dostępne. My (i nasi afilianci, dostawcy, partnerzy i agenci) nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do przydatności, niezawodności, dostępności, terminowości, bezpieczeństwa, braku błędów lub dokładności Usług lub ich zawartości i wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje lub warunki (wyraźne lub dorozumiane), w tym dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw autorskich. My (oraz nasi afilianci, dostawcy, partnerzy i agenci) nie udzielamy żadnej gwarancji, że użytkownik uzyska określone rezultaty w wyniku korzystania z Usług. Użytkownik korzysta z Usług (w tym wszelkich treści) wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania.

Możemy podjąć decyzję o zaprzestaniu udostępniania niektórych funkcji Usług w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. W żadnym wypadku MagicTM ani jej afilianci, dostawcy, partnerzy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takimi przerwami lub brakiem dostępności takich funkcji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie Usług spowodowane wydarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą, takimi jak wojna, wrogie działania lub sabotaż, klęski żywiołowe, przerwy w dostawie energii elektrycznej, Internetu lub telekomunikacji, lub ograniczenia rządowe.

7.3 Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystanie z naszych Usług wiąże się z ryzykiem, na przykład jeśli użytkownik uzyska dostęp do treści dotyczących zdrowia i odnowy biologicznej, jak np. joga, i odniesie obrażenia. Użytkownik w pełni akceptuje to ryzyko i zgadza się, że nie będzie miał możliwości dochodzenia odszkodowań, nawet jeśli poniesie stratę lub szkodę w wyniku korzystania z naszej platformy i Usług. W bardziej złożonym języku prawnym oznacza to, że w zakresie dozwolonym przez prawo, my (MagicTM, dostawcy, partnerzy i agenci) nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, karne lub wtórne (w tym utratę danych, przychodów, zysków lub możliwości biznesowych, ani za obrażenia ciała lub śmierć), niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób, nawet jeśli zostaliśmy wcześniej poinformowani o możliwości wystąpienia szkód.

7.4 Zwolnienie z odpowiedzialności

Jeśli zachowanie użytkownika spowoduje problemy prawne dla MagicTM, możemy podjąć przeciwko niemu kroki prawne. Użytkownik zgadza się zwolnić MagicTM oraz członków ich zarządów, dyrektorów, dostawców, partnerów i agentów z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, żądania, straty, szkody lub wydatki osób trzecich (w tym uzasadnione opłaty za obsługę prawną) wynikające z (a) treści zamieszczanych lub przesyłanych przez użytkownika, (b) korzystania przez użytkownika z Usług (c) naruszenia przez niego niniejszych Warunków lub (d) naruszenia praw osób trzecich. Obowiązek użytkownika do odszkodowania pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków i zaprzestaniu korzystania z Usług.

7.5 Brak możliwości dokonania cesji

Użytkownik nie może przenosić ani przekazywać niniejszych Warunków (lub praw i licencji udzielonych na ich mocy). Na przykład, jeśli użytkownik zarejestrował konto jako pracownik firmy, konto nie może zostać przeniesione na innego pracownika. Możemy przenieść niniejsze Warunki (lub prawa i licencje z nich przyznane) na inną firmę lub osobę bez ograniczeń. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje żadnych praw, korzyści ani środków prawnych osobom ani podmiotom trzecim. Użytkownik wyraża zgodę, że jego konto jest nieodwołalne, a wszystkie prawa do konta i inne prawa wynikające z niniejszych Warunków wygasa po jego śmierci.

8. Aktualizacja Warunków

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki w celu wyjaśnienia naszych praktyk lub w celu odzwierciedlenia nowych lub innych praktyk (takich jak dodawanie nowych funkcji), a MagicTM zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Jeśli dokonamy jakiejkolwiek istotnej zmiany, powiadomimy użytkownika w określony sposób, np. przez powiadomienie w wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail podany na koncie lub poprzez zamieszczenie powiadomienia za pośrednictwem naszych Usług. Zmiany zaczną obowiązywać w dniu publikacji, chyba że zostanie to ogłoszone inaczej.

Dalsze korzystanie z naszych Usług po wejściu zmian w życie oznacza, że użytkownik akceptuje te zmiany. Zmienione Warunki zastępują wszystkie poprzednie.