Przepraszamy, wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce. Aby w pełni korzystać z naszej strony internetowej i jej funkcji, prosimy o włączenie JavaScript i odświeżenie strony.
page preview

Warunki instruktora

Niniejsze Warunki instruktora zostały ostatnio zaktualizowane dnia 12 stycznia 2023 roku.

Użytkownik, który rejestruje się, by zostać instruktorem na platformie MagicTM, zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków instruktora („Warunki”). Warunki te obejmują szczegóły dotyczące aspektów platformy MagicTM, które odnoszą się do instruktorów i są włączone przez odniesienie w naszych Warunkach użytkowania – ogólne warunki, które regulują korzystanie z naszych Usług. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszych Warunkach, przyjmują znaczenie określone w Warunkach użytkowania.

1. Zobowiązania instruktorów

Jako instruktor Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie publikowane treści, w tym wykłady, testy, ćwiczenia z kodowania, testy praktyczne, zadania, materiały, odpowiedzi, treść strony docelowej kursu, laboratoria, oceny i ogłoszenia ("Przesłane treści").

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • będzie zapewniać i dbać o dokładność informacji o koncie;

 • posiada niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia, oraz może zezwolić MagicTM na wykorzystywanie Przesłanych treści Użytkownika w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach i Warunkach użytkowania;

 • przesłane treści użytkownika nie będą stanowić naruszenia lub niewłaściwego wykorzystania wszelkich praw w zakresie ochrony własności intelektualnej przysługujących stronie trzeciej;

 • posiada wymagane kwalifikacje, referencje oraz doświadczenie (w tym wykształcenie, szkolenia, wiedzę oraz zestaw umiejętności) niezbędne do nauczania lub oferowania usług oferowanych przez Użytkownika poprzez Przesłane treści oraz użytkowanie Usług; i

 • zagwarantuje jakość usług zgodną ze standardami obowiązującymi w danej branży oraz ogólnymi standardami dotyczącymi usług instruktorskich.

Użytkownik gwarantuje, że nie będzie:

 • publikować lub dostarczać żadnych niestosownych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do nienawiści, seksistowskich, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd, nieprawdziwych, naruszających przepisy prawa, znieważających lub oszczerczych treści lub informacji;

 • publikować lub przekazywać niepożądanych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, śmieciowej poczty, spamu lub innych form nagabywania (mającego charakter komercyjny lub nie) za pośrednictwem Usług lub do innych użytkowników;

 • korzystać z Usług na rzecz działalności w celu innym niż świadczenie usług pomocy naukowej, nauczania oraz instruktażu dla uczestników kursu;

 • prowadzić żadnej działalności, która będzie wymagała od MagicTM uzyskania licencji od stron trzecich lub płatności na ich rzecz tantiem, w tym płatności tantiem z tytułu publicznego wykonania prac muzycznych lub nagrań dźwiękowych;

 • konfigurować lub osadzać Usługi (w taki sposób, aby umieścić darmowe wersje kursu) lub w inny sposób próbować obchodzić Usługi;

 • podawać się za inną osobę w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta innej osoby;

 • zakłócać ani w inny sposób przeszkadzać innym instruktorom w świadczeniu usług lub treści; lub

 • nadużywać zasobów MagicTM, w tym usług pomocy technicznej.

2. Licencja na rzecz MagicTM

Użytkownik przyznaje MagicTM prawa do oferowania, wprowadzania na rynek i wykorzystywania Przesłanych treści w sposób wyszczególniony w Warunkach użytkowania. Obejmuje to prawo do dodawania podpisów lub innych modyfikacji Przesłanych treści w celu zapewnienia ich dostępności. Użytkownik upoważnia również MagicTM do sublicencjonowania tych praw do Przesłanych treści osobom trzecim, w tym bezpośrednio uczestnikom kursu oraz za pośrednictwem osób trzecich, takich jak sprzedawcy, dystrybutorzy, strony afiliacyjne, strony transakcyjne oraz płatne reklamy na platformach osób trzecich.

O ile nie uzgodniono inaczej (również w Polityce w zakresie promocji), Użytkownik ma prawo do usunięcia w dowolnym czasie całości lub dowolnej części Przesłanych przez siebie treści z Usług. O ile nie uzgodniono inaczej, usunięcie Przesłanych treści spowoduje zakończenie wyżej wspomnianego prawa MagicTM do udzielania sublicencji nowym uczestnikom kursu w okresie sześćdziesięciu (60) dni od usunięcia. Jednak (1) prawa udzielone uczestnikom kursu przed usunięciem Przesłanych treści będą obowiązywać zgodnie z warunkami tych licencji (w tym udzielenie dożywotniego dostępu) oraz (2) prawo MagicTM do wykorzystywania takich Przesłanych treści do celów marketingowych nie ulega wygaśnięciu po usunięciu Przesłanych treści.

MagicTM może rejestrować całość lub dowolną część Przesłanych treści w celu kontroli jakości oraz dostawy, marketingu, promocji, demonstracji lub świadczenia Usług. Użytkownik udziela MagicTM pozwolenia na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, podobizny, obrazów lub nagrań dźwiękowych w związku z ofertą, dostawą, marketingiem, promocją, demonstrowaniem oraz sprzedażą Usług, Przesłanych treści Użytkownika lub Treści MagicTM oraz zrzeka się wszelkich praw do prywatności, unikania rozgłosu oraz wszelkich pozostałych praw o podobnym charakterze, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Znaki handlowe

Jeśli użytkownik jest instruktorem i opublikował kurs, może używać naszych znaków handlowych, jeśli zostanie do tego przez nas upoważniony, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

 • Użytkownik musi używać wyłącznie obrazów naszych znaków handlowych, które zostaną mu udostępnione, zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez nas;

 • Użytkownik musi używać naszych znaków handlowych wyłącznie w celu promocji i sprzedaży treści dostępnych na MagicTM lub w ramach programu MagicTM;

 • Użytkownik musi natychmiast wykonać polecenie zaprzestania użytkowania naszych znaków handlowych.

Użytkownik nie może:

 • Używać naszych znaków handlowych w sposób wprowadzający w błąd lub dyskredytujący;

 • Wykorzystywać naszych znaków handlowych w sposób sugerujący, że wspieramy, sponsorujemy lub zatwierdzamy treści lub usługi użytkownika;

 • Używać naszych znaków handlowych w sposób naruszający obowiązujące prawo lub w związku z obscenicznym, nieprzyzwoitym lub niezgodnym z prawem tematem lub materiałem.

4. Aktualizacje i informacje kontaktowe

4.1 Aktualizacja Warunków

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki, aby wyjaśnić nasze praktyki lub odzwierciedlić nowe lub inne praktyki (takie jak dodanie nowych funkcji). MagicTM zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub wprowadzenia zmian w tych Warunkach w dowolnym momencie według własnego uznania. Jeśli dokonamy jakiejkolwiek istotnej zmiany, powiadomimy użytkownika w odpowiedni sposób, na przykład przez wiadomość e-mail na adres podany w koncie lub poprzez umieszczenie powiadomienia w naszych Usługach. Zmiany będą obowiązywać od momentu ich opublikowania, chyba że zostanie to ogłoszone inaczej.

Kontynuowanie korzystania z naszych Usług po wejściu w życie zmian oznacza, że użytkownik akceptuje te zmiany. Zmienione Warunki zastępują wszystkie poprzednie.

4.2 Interpretacja

Wszystkie terminy pisane wielkimi literami, które nie są zdefiniowane w niniejszej polityce, przyjmują znaczenie określone w Warunkach użytkowania ustalonych przez MagicTM. Wersje tej Polityki prywatności w językach innych niż polski są udostępnione wyłącznie w celach wygody użytkownika. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją polską a inną, użytkownik zgadza się, że wersja polska ma decydujące znaczenie.